Referat fra den årlige generalforsamling i Odense Squash Club
Tid: tirsdag d. 18. april kl. ca. 18.00
Sted: Odense Squash Center.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
Brian Blomholt blev valgt til dirigent og Thomas Søgaard som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning
Bestyrelsesformand, Thomas Søgaard, fremlagde sin beretning for 2022 for bestyrelses, der var ingen kommentarer til beretningen som generalforsamlingen tog til efterretning.

3. Kassererens beretning
Kassereren, Brian Blomholt, fremlagde sin beretning og gennemgik årsregnskabet for 2022. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten 2022 og tog kassererens beretning til efterretning. Ligeledes for budget 2023.
Kassereren fremlægger at der i bestyrelsens budget for 2023 er lagt en stigning ind i kontingenter på 5%.

4. Fastsættelse af kontingenter
Generalforsamlingen besluttede at medlemskaberne skal stige med +10kr med virkning fra 1. august 2023.
Medlemskab

SENIOR (+25ÅR): 215.- , pr. 1. august 225,-

BØRN & UNGE U.18: 65.- pr. 1. august 75.-

STUDERENDE / UNGSENIOR 165.- pr. 1. august 175.-

EARLY BIRDY 125.- pr. 1. august 135.-

 5. Indkomne forslag
Ingen

6. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen består pr 18. april af:

På valg:
Brian Blomholt – blev genvalgt
Glen Christensen – ønsker ikke genvalg
Henrik Beisheim – har forud for generalforsamlingen meddelt bestyrelsen, at han ikke ønsker genvalg.
Susan Hulgaard Malchow-Møller – blev valgt ind i bestyrelsen

Ikke på valg er:
Ragnvald Moberg (medlem)
Lise Andersen (medlem)
Ditte Bonde Mikkelsen (medlem)
Thomas Søgaard (formand)
Martin Laursen (næstformand)

Bestyrelsen konstituerede sig selv efter GF: Brian Blomholt (Kasserer); Ragnvald Moberg (medlem); Lise Andersen (medlem); Ditte Bonde Mikkelsen (medlem); Thomas Søgaard (formand); Martin Laursen (næstformand); Susan Hulgaard Malchow-Møller (medlem)

7. Valg af revisor og suppleanter
Revisorfirma BDO, Odense, blev valgt til revisor.

8. Eventuelt
Der blev i forsamlingen ydret bekymring for den seneste udvikling til dametræning, med faldende deltagere. Bestyrelsen vil på førstkommende bestyrelsesmøde nedsætte et udvalg, der får til opgave at vende den udvikling.
Dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udtømt og hævede generalforsamlingen der herunder takket for god ro og orden.