OM odense squash club

OSC blev stiftet den 31. januar 1978.
OSC har vundet 12 danske mesterskaber for hold, et utal af individuelle mesterskaber og opnået andre flotte placeringer bl.a. i Europa Cup’en. OSC har ligeledes været arrangør af mange nationale og internationale squashbegivenheder – blandt andet Odense Open (WISPA & PSA), World Womens Open (VM for kvindehold) og European Club Championship 2003.

OSC har altid tilbudt træningsmuligheder for alle – uanset færdigheder og køn.

OSC er din klub, og når du melder dig ind i OSC, så betaler du i realiteten til dig selv. Er det ikke den bedste investering du kan foretage dig?

Du kan læse meget mere om klubbens bestyrelse, vedtægterne og FAQ for klubben længere nede på siden.

Bestyrelsen

 

 

Formand

Thomas Søgaard

Formand@osc.dk

Kasserer

Brian Blomholt

Kasserer@osc.dk

 

Næstformand

Martin Laursen

 

Bestyrelsesmedlem

Ditte Bonde

 

Bestyrelsesmedlem

Ledig plads

 

Bestyrelsesmedlem

Glenn Christensen

Bestyrelsesmedlem

Ragnvald Moberg

 

Bestyrelsesmedlem

Lise Andersen

Bestyrelsesmedlem

Henrik Beisheim

 

Strategi

vedtægter

1 Klubbens navn er Odense Squash Club (OSC). Klubbens hjemsted er Odense.
§ 2 OSC er gennem Dansk Squash Forbund (DSqF) tilsluttet alle nationale og internationaleorganisationer, der har relevans til fremme og dyrkning af squash sporten.
§ 3 Klubbens formål er fremme og dyrkelse af squash idrætten, dels som motion for de, der måtteønske det, og dels ved deltagelse i turneringer og arrangementer, der arrangeres af DSqF eller andreklubber, der er tilsluttet samme organisation.
§ 4 Som medlem kan optages enhver, der vil rette sig efter klubbens vedtægter og betale de fastsattegebyrer og kontingenter rettidigt.
§ 5 Udmeldelse kan ske skriftligt pr. brev eller mail til bestyrelsen. Hvis medlemmet er i restance, skaldenne restance betales ved udmeldelse. Udmeldelse eller eksklusion pga. restance fra andre klubbertilsluttet DSqF medfører karantæne fra klubben, og den pågældende kan ikke optages som medlemigen, før dette forhold er bragt ud af verden.
§ 6 Der betales ved indmeldelse et indskud, hvis størrelse fastsættes på den årligegeneralforsamling.
§ 7 Medlemmer modtager ved betaling af kontingent en kvittering, der indtil medlemskort er klar,giver adgang til klubbens faciliteter. Medlemskortet giver samtidig stemmeret på klubbensgeneralforsamling.
§ 8 Hvis klubben ønsker at disponere over baner til turneringer og/eller kampe, skal dette meddelesved opslag mindst 8 dage i forvejen.
§ 9 Klubbens øverste myndighed er den årlige generalforsamling, der afholdes én gang årligt indenden 1. april. Klubbens regnskabsår er 1. januar – 31. december.
§ 10 Indkaldelse til generalforsamling skal ske pr. brev eller ved annoncering mindst 2 uger førgeneralforsamlingens afholdelse. Klubbens regnskab skal præsenteres skriftligt, enten sammen medindbydelse til generalforsamling eller på selve generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hændesenest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Beslutninger på generalforsamlingen afgøres vedsimpelt fl ertal – undtagen i forhold vedrørende klubbens opløsning eller sammenslutningmed/tilslutning til andre organisationer, hvor der skal være et fl ertal på 3/4 af de fremmødtestemmeberettigede medlemmer.

§ 11 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling bør indeholde følgende punkter:
· Valg af dirigent

· Formandens beretning, der samtidig skal fremsendes til DsqF og Odense Kommune

· Kassererens beretning, herunder godkendelse af det forelagte regnskab

· Fastsættelse af kontingent og andre gebyrer

· Indkomne forslag

· Valg af bestyrelse

· Valg af revisor og suppleanter

· Eventuelt

· Kåring af Årets Seniorspiller

· Kåring af Årets Ungdomsspiller

· ring af Årets Idrætsleder

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer og skal i øvrigt bestå af 5 til 9 medlemmeralt afhængig af klubbens størrelse og behov.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til fremme af klubbens formål.
Der udarbejdes referat af generalforsamlingen. Dette referat arkiveres og sendes til DsqF og OdenseKommune. Bestyrelsen er valgt for 2 år ad gangen.
§ 12 Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis et fl ertal af bestyrelsen ønsker det, ellerhvis halvdelen af klubbens medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.
§ 13 Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening. Disse to kan meddele prokura til andremedlemmer af bestyrelsen.
§ 14 Til kritisk og talmæssig revision af klubbens regnskaber vælger generalforsamlingen en eksternrevisor, samt én intern og en suppleant. Valget sker for 1 år ad gangen. Hverken revisor ellersuppleant kan være medlem af bestyrelsen.
§ 15 Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige overfor klubbens forpligtigelser, kun den til enhvertid værende klubformue hæfter for disse. Klubben er ikke ansvarlig for eventuelt skade medlemmernemåtte pådrage sig under udførelse af spillet eller under ophold på klubbens område.
§ 16 Klubbens opløsning kan fi nde sted, når en i den anledning indkaldte generalforsamling vedtagerdette med 3/4 af de afgivne stemmer. I tilfælde af opløsning skal klubbens midler tilfalde idræt iOdense.
§ 17 Klubbens stiftelsesdato er 31. januar 1978, stiftelsesadresse er: Lindvedvej 52, 5260 Odense S.

retningslinjer & faq

Retningslinjer

For at vi alle kan nyde godt af vores center, vil vi gerne bede vores medlemmer om at følge nedenstående retningslinjer.
1. Der må kun spilles med sko med lyse såler eller såler markeret som non marking. Er du i tvivl, så henvend dig i caféen.
2. Omklædning må kun finde sted i omklædningsrummene.
3. Rygning er ikke tilladt i Squash Center Danmark.
4. Benyt venligst de opstillede affaldsspande. Så er det lettere at holde centeret rent.
5. Rengør venligst træningsmaskiner efter brug. Så er det sjovere for den næste bruger.
6. Branddøren ved banerne skal holdes lukket.
7. Alle medlemmer skal tjekke ind ved ankomst.
8. Der skal to medlemmer eller et medlem og en gæst til at booke en bane.
9. Det er ikke tilladt at spille med en spiller, som ikke er medlem eller som ikke har betalt for gæstetime.
10. Afbestilling af bane skal ske senest 2 timer før spilletidspunktet. Slet din reservation online eller ring til centeret på 63 11 11 40.

FAQ

Kan jeg og min kammerat/veninde få en gæstetime ?
I kan booke en gæstetime ved at ringe til centeret.  Prisen er 60kr. pr. person pr. 45 min.

Må jeg tage en gæst med gratis når jeg er medlem ?
Nej, din gæst skal betale for gæstetime.

Hvor mange baner må jeg booke ?
Din squashmakker og du – kan maksimalt booke 2x45min ad gangen.

Jeg ønsker at spille med andre squash spillere, hvad gør jeg ?
Vi tilbyder Drop-In mandag og onsdag. Niveauet er for nybegyndere og lettere øvede – der spilles på kryds og tværs.

Vi er 5 personer, der ikke er medlemmer, kan vi leje en bane ?
Ja, I kan altid ringe til centeret og få en konkret pris ud fra antal personer og baner.

Min eneste ketcher er sprunget, må jeg låne en ketcher ?
Du må leje en ketcher i centeret.  Lejeprisen er 20kr.

Har I en kasse til glemte sager ?
Ja, den er placeret lige før indgangen til omklædningsrummene.

Vi oplever at lyset ikke tænder selvom vi begge har tjekket ind, hvad gør vi forkert ?
Klik blot på skærmen, når den er “sort” efter at I har tjekket ind. Skærmen er i “pauseskærm” og opdaterer først lyset på banerne, når skærmen aktiveres.

Vi møder 25 minutter før vores banetid starter – må vi spille straks, hvis banen er tom ?
Ja, klik blot på bookingskærmen – du kan booke bane op til 30 min før din bookede banetid starter.

Kan jeg sætte mit medlemskab i bero ?
Nej, medlemskaber opsiges jf. gældende regler.

Privatlivs politik

Odense Squash Club’s dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikkelængere er nødvendige.

Privatlivspolitik for Odense Squash Club
Odense Squash Club’s dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikkelængere er nødvendige.

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
Medlemsoplysninger
Almindelige personoplysninger

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

Oplysninger om ledere og trænere:
Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
CPR-nummer
Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
Behandling efter lovkrav
Behandling med samtykke

Formålene:
Formål med behandling af medlemsoplysninger:

https://www.osc.dk/om/ 3/6
Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
Levering af varer og ydelser du har bestilt
Administration af din relation til os, herunder fremsendelse af nyhedsbreve med information om klubben og aktiviteter i klubben. (fx årligt eller kvartalsvist)
Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
Opfyldelse af lovkrav
Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vildenne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interneresultatlister m.v.
Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold tilgeneralforsamling
Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’slandsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trækkedet tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år. Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (appsog sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Lønnede ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efterarbejdet er ophørt
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandlerpersonoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Vedændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.