Referat fra den årlige generalforsamling i Odense Squash Club

Referat fra den årlige generalforsamling i Odense Squash Club
Tid: tirsdag den 30. marts 2017 kl. 19:00
Sted: Squash Center Danmark, Odense

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent

Jens Skovgaard Andersen blev valgt til dirigent og Thomas Søgaard som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede samtidig, at generalforsamlingen var afholdt inden for fristen for OSC’s vedtægter.

2. Formandens beretning
Bestyrelsesformand, Thomas Søgaard, fremlagde sin beretning for 2016 for bestyrelses, der var ingen kommentarer til beretningen som generalforsamlingen tog til efterretning.

3. Kassererens beretning
Kassereren, Brian Blomholt, fremlagde sin beretning og gennemgik årsregnskabet for 2016. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten 2016 og tog kassererens beretning til efterretning.

4. Fastsættelse af kontingenter
Det blev på generalforsamlingen besluttet at alle kontingentsatser skal fastholdes.
Det blev derudover besluttet at ‘Familemedlemskaber’ pr. 1. maj 2017 maximalt kan have 6 åbne bookinger.

5. Indkomne forslag (Sendes til formand@osc.dk senest d. 22. marts)
Formanden konstaterede at der ingen indkommende forslag var modtaget.

6. Valg af bestyrelse
På valg er Brian Blomholt og Glenn Christensen, begge blev genvalgt.
Leif Rasmussen ønskede ikke genvalg og udtræder af bestyrelsen. Dan Hartwig udtræder ligeledes af klubbens bestyrelsen.
Mads Rasmussen og Dennis Hansen blev valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen.

7. Valg af revisor og suppleanter
Revisorfirma BDO, Odense blev valgt til revisor.

8. Eventuelt
Generalforsamlingen blev orienteret om bestyrelsens første udkast til ’strategi 2022′ for OSC.
Dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udtømt og hævede generalforsamlingen der herunder takket for god ro og orden.