Referat fra den årlige generalforsamling i Odense Squash Club

Tid: onsdag den 28. marts kl. ca. 19.30

Sted: ODENSE SQUASH CENTER

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent

Jens Skovgaard Andersen blev valgt til dirigent og Thomas Søgaard som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede samtidig, at generalforsamlingen var afholdt inden for fristen for OSC’s vedtægter.

 

  1. Formandens beretning

Bestyrelsesformand, Thomas Søgaard, fremlagde sin beretning for 2018 for bestyrelses, der var ingen kommentarer til beretningen som generalforsamlingen tog til efterretning.

 

  1. Kassererens beretning

Kassereren, Brian Blomholt, fremlagde sin beretning og gennemgik årsregnskabet for 2018. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten 2018 og tog kassererens beretning til efterretning. Ligeledes for budget 2019.

  1. Fastsættelse af kontingenter

Det blev vedtaget at alle kontingenter skal stige 10 kr. per måned. Årsmedlemsskaber skal stige med 10×10… kr. årligt.  Stigning sker pr 1/9-2019.

 Priser pr. 1/9-2019 Alder 1 måned v. betalingsservice 12 måneder v. betalingsservice
Børn og unge 0-18 49.- 59.- 490.- 590.-
Studerende*/Ungsenior 19-24 149.- 159.- 1490.- 1590.-
Senior 25+ 199.- 209.- 1990.- 2090.-
Familie** 389.- 399.- 3890.- 3990.-
Early Birdy*** 109.- 119.- 1090.- 1190.-
  1. Indkomne forslag

Formanden konstaterede at der ingen indkommende forslag var modtaget.

  1. Valg af bestyrelse

Brian Blomholt blev genvalgt

Glenn Christensen blev genvalgt

Følgende fortsætter i bestyrelsen:

Henrik Beisheim, Martin Laursen, Kristian Bojsen, Thomas Søgaard.

 

  1. Valg af revisor og suppleanter

Revisorfirma BDO, Odense, blev valgt til revisor.

  1. Eventuelt

Intet.

Dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udtømt og hævede generalforsamlingen der herunder takket for god ro og orden.


Formandens beretning 2018

I 2018 skete der meget for Odense Squash Club. Strategien 2022 har været fulgt som pejlemærke og overlæggeren for målsætningerne og ambitionerne er igen blevet løftet. Der har været lagt endnu flere kræfter i at udvikle klubben imod de næste mål. Den positive udvikling i klubben og målrettet strategi er medvirkende til dét, vi her ved årsskiftet kan se tilbage på med stolthed. 2018 er et år, vi kan være rigtig stolte af og året skal være forgangsbillede for årerne fremover. Jeg vil i denne beretning fremhæve enkelte områder der kendetegner året, der er gået.

Klubbens økonomi følges nøje kvartalsvis og er medvirkende til, at holde det økonomiske overblik. Vi har igen i 2018 leveret en flot resultat, der primært skyldes fortsat medlemstilgang.  At OSC står økonomisk stærkt som klub giver endnu flere muligheder i forbindelse med den daglige drift af klubben, udvikling af ungdommen, træneruddannelser der vil højne det sportslige niveau og ikke mindst de mange sociale arrangementer til gavn for klubbens mange medlemmer.

I 2018 har vi fået flere juniorer til klubben og det første hold, der træner fra klokken 17:00 til 18:00, har været med over 15 juniorer i snit efter sommerferien. Dette har også medført flere krav til trænerteamet og deres kunnen og antallet af trænere. Vi har også i 2018 haft besøg af verdens bedste træner David Pearson, denne squash Camp var en stor succes og med stor tilslutning fra juniorer, seniorspillere og damespillere. Efter sommerferien kørte vi en kampagne til dametræning der resulterede i over 20 til træningen og at vi nu gør brug af 6 baner.

Vi har set, at der før sommerferien var der færre der meldte sig ud, og vi tror på at medlemsstoppet i februar 2018 var årsag hertil grundet nervøsitet for at “døren” pludselig lukkes igen. I december 2018, kunne vi i øvrigt konstatere at et medlemsstop igen vil blive nødvendigt i februar 2019.

Vi har i 2018 oplevet en rigtig god fordeling af køn i klubben. Blandingen af herre, damer og juniorer giver et godt klubmiljø. Set fra et økonomisk synspunkt, kan stigningen i antallet af medlemmer også ses i årsregnskabet.

Et nyt koncept der har været startet op, er klubbens nye pokalturnering, hvor 32 spillere deltager og spiller over sæsonen 2018/2019. Dette har medført at spillere, der normalt ikke spiller i løbet af ugen, nu pludselig mødes og spiller, hvilket har en stor social værdi for klubben. Vi har igen i 2018 kunne se, at vi har været i stand til at lave klubmesterskab med blandt andet ginsmagning og musikquiz, og at mere end 70 medlemmer deltog. Det er rigtig mange og super flot!

Nævnes skal det også at OSC, i samarbejde med centeret, i 2018 har skabt helt nye fitnessfaciliteter med nye maskiner og træningsområder der har fået et markant løft.

Det glæder bestyrelsen at der er rigtig flot opbakning til klubbens forskellige aktiviteter der oprettes af bestyrelsen. Eksempelvis har OSC afholdt klubmesterskab, seniorturnering og juletyskerturnering, til alle vores arrangementer er der stor tilslutning og takket være vores sponsorer er det også muligt blandt andet at kunne uddele præmier. Vi har i starten af året afhold DM for hold, med et budget på 80.000kr og afvikling af DM har været klubbens hidtil største projekt. Der skal derfor lyde stor tak til sponsorer og de fonde som har været med til at gøre det muligt at sætte OSC på landkortet med turneringsaktiviteter. I starten af 2019, står OSC i samarbejde med DSqF i spidsen for PSA 5k turnering, hvilket vi frem til at afholde.

OSC har markeret sig flot i Danmarksturneringens sidste del af 17/18 sæsonen. Vores førstehold blev rykket op i Elitedivisionen. OSC 2 spiller fortsat i 2. division og OSC 3 i 4. division. Fordelingen imellem divisionerne gør, at der er kamp om pladserne, og førsteholdets nye udfordringer i Elitedivisionen smitter sig også af på de øvrige holds spillere til divisionstræningen. Alle klubbens hold skal have ros for en god indsats og det er dejligt fra bestyrelses side, at se den måde klubben bliver repræsenteret i danmarksturneringen såvel som seniorturneringer rundt om i landet. Det er også godt at se deltagelse fra vores kvindelige squashspillere til vores klubmesterskab og Senior Cup, måske en dag vi har en damehold i danmarksturneringen fra egne rækker.

I 2018 blev OSC, certificeret som ATK-klub (Aldersrelateret Trænings Koncept). Igennem et ATK-klubudviklingsforløb kan vi “ryste posen” og, som klub, blevet mere bevidst om vores klubkultur og klubtræning i det daglige. En bred vifte af trænere, forældre, og bestyrelse har været med til at gøre dette muligt at lykkes for klubben. Nu skal klubben arbejde videre med at fastholde spillere på alle niveauer, udvikle spillere og være med til at skabe en rød tråd igennem talentudviklingen.

Jeg vil gerne sig tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, som vi har haft i løbet af året. Det har været en stor mundfuld for mange af os, især taget i betragtning, at det er frivilligt arbejde, men vi er alligevel kommet rigtig flot i mål og vi kan se tilbage på årets resultater med stor stolthed. Projektet med at give det sportslige mere fokus er en årelang proces, med mange udfordringer og spændende sportslige opgaver. Vi kan nu se frem og ved hjælp af vores strategi forøge at skabe Danmarks bedste squash klub, der ved årsskiftet har indberettet et rekordhøjt medlemstal Danmarks Idræts Forening.

Alt dette kunne ikke være udført uden en arbejdsom bestyrelse, igen, stor ros til alle – god arbejdet!

Bestyrelsesformand

Thomas Søgaard