Referat fra den årlige generalforsamling i Odense Squash Club

Referat fra den årlige generalforsamling i Odense Squash Club

Tid: Onsdag den 14. marts kl. ca. 19.30

Sted: ODENSE SQUASH CENTER

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent

Jens Skovgaard Andersen blev valgt til dirigent og Thomas Søgaard som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede samtidig, at generalforsamlingen var afholdt inden for fristen for OSC’s vedtægter.

  1. Formandens beretning

Bestyrelsesformand, Thomas Søgaard, fremlagde sin beretning for 2017 for bestyrelses, der var ingen kommentarer til beretningen som generalforsamlingen tog til efterretning.

  1. Kassererens beretning

Kassereren, Brian Blomholt, fremlagde sin beretning og gennemgik årsregnskabet for 2017. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten 2017 og tog kassererens beretning til efterretning.

  1. Fastsættelse af kontingenter

Det blev på generalforsamlingen besluttet at alle kontingentsatser skal fastholdes og at ikke yderligere forhold for nogle kontingenter blev ændret.

  1. Indkomne forslag

Formanden konstaterede at der ingen indkommende forslag var modtaget.

  1. Valg af bestyrelse

På valg var Thomas Søgaard – blev genvalgt.

Kristian Bojsen, Henrik Beisheim og Martin Laursen blev valgt ind i bestyrelsen.

Jens Andersen, Dennis Hansen, Claus Bagger og Tommy Christen trådte ud af bestyrelsen ifm. generalforsamlingen. Vi vil gerne sige tak for deres store indsats.

  1. Valg af revisor og suppleanter

Revisorfirma BDO, Odense, blev valgt til revisor.

  1. Eventuelt

Intet.

Dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udtømt og hævede generalforsamlingen der herunder takket for god ro og orden.