Invitation til Generalforsamling 2018 i Odense Squash Club

Invitation til Generalforsamling 2018 i Odense Squash Club

Tid: Onsdag den 14. marts kl. ca. 19.30 (ligger i forlængelse af SCD’s generalforsamling)
Sted: Squash Center Danmark, Odense
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
a. Rettidig indkaldt generalforsamling
b. Fremmødte og stemmeret
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
a. Regnskab for 2017
b. Budget for 2018
4. Fastsættelse af kontingenter
5. Indkomne forslag (Sendes til formand@osc.dk senest mandag d. 28. februar)
a. …
6. Valg af bestyrelse
a. På valg er:
i. Formand Thomas Søgaard (ønsker genvalg)
ii. Næstformand Tommy Christensen (ønsker genvalg)
iii. Elitechef Jens Andersen (ønsker genvalg)
b. Ikke på valg er:
i. Kasserer Brian Blomholt
ii. Junioransvarlig Claus Bagger
iii. Medlem Dennis Hansen
iv. Medlem Mads Rasmussen
v. Medlem Glen Christensen
c. Følgende har meldt deres kandidatur:
i. …
7. Valg af revisor og suppleanter
8. Eventuelt
Efter Generalforsamling:
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer og skal i øvrigt bestå af 5 til 9 medlemmer alt afhængig af klubbens størrelse og behov. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til fremme af klubbens formål. Der udarbejdes referat af generalforsamlingen. Dette referat arkiveres og sendes til Dansk Squash Forbund og Odense Kommune. Bestyrelsen er valgt for 2 år ad gangen.
På vegne af OSC bestyrelse
Thomas Søgaard